Ở ĐỜI, NGH.È.O CHỨ ĐỪNG H.È.N!

1. Dù ngh.è.o khổ đến đâu cũng đừng bao giờ mượn tiền rồi biến m.ất.
ở đời nghèo chứ đừng hèn
2. Đừng bao giờ đ.ánh m.ất sự tin tưởng của người khác đối với mình. Được ai đó tin tưởng, chứng tỏ trong m.ắ.t họ bạn có gi.á trị nhất định.

3. Dù có việc gấp cũng phải nói rõ ràng, đừng im lặng bỏ lơ, dù chỉ là một cuộc hẹn.

4. Làm người phải đường đường chính chính, làm việc nên minh bạch r.ạch ròi.

5. Dù khó khăn thế nào cũng nên giữ tròn lời đã hứa.

6. Ngh.è.o kh.ó, trắng t.a.y nhiều khi không đáng s.ợ bằng m.ấ.t hết uy tín, danh dự.

7. Đường cùng bí lối nhiều khi không ng.u.y hi.ể.m bằng dám làm mà không dám chịu.

Nguồn: Sưu tầm