[C#] Mã Nguồn Tải Cùng Lúc Nhiều File Về Windows

Source code này lúc trước mình làm ở công ty, viết tool cho chức năng tự động cập nhật phần mềm.
Nay mình chia sẻ cho các bạn nào cần có thể tải về và custom lại để sử dụng.

FULL CODE:
using Guna.UI2.WinForms.Helpers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace UpdateHOB
{
  public partial class FrmUpdateApp : Form
  {
    public int NUM_TASK = 4;
    public string APP_NAME = "HUNGQB.COM";
    private int TOTAL_FILE_DOWNLOAD = 0;
    private int FILE_DOWNLOAD_FINISH = 0;
    public List<FileUpdateInfo> listFileUpdate;
    public string main_file = "";
    public FrmUpdateApp()
    {
      InitializeComponent();
      guna2ShadowForm1.SetShadowForm(this);
      this.DoubleBuffered = true;
      this.Shown += FrmUpdateApp_Shown;
    }
    public List<FileUpdateInfo> Get_DanhSach_File_Download()
    {
      var listFileDownload = new List<FileUpdateInfo>();

      var file1 = new FileUpdateInfo();
      file1.tenfile = "https://download.microsoft.com/download/8/a/8/8a8073d2-2e00-472b-9a18-88361d105915/SSMS-Setup-ENU.exe";
      file1.local_file = "SSMS-Setup-ENU";

      var file2 = new FileUpdateInfo();
      file2.tenfile = "https://res-download-pc-te-vnso-pt-5.zadn.vn/hybrid/ZaloSetup-22.9.2.exe";
      file2.local_file = "Zalo-setup.exe";

      var file3 = new FileUpdateInfo();
      file3.tenfile = "https://r4---sn-8qj-nbo66.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.16/android-studio-2021.3.1.16-windows.exe";
      file3.local_file = "Android Studio";

      listFileDownload.Add(file1);
      listFileDownload.Add(file2);
      listFileDownload.Add(file3);

      return listFileDownload;

    }

    private async void FrmUpdateApp_Shown(object sender, EventArgs e)
    {
      PanelScrollHelper vScrollHelper = new PanelScrollHelper(flowLayoutPanel1, guna2VScrollBar, true);
      var source = new CancellationTokenSource();
      CancellationToken ct = source.Token;
      listFileUpdate = Get_DanhSach_File_Download();
            
      
        var list = new ItemDownload[listFileUpdate.Count];
        int i = 0;

      
      foreach (var item in listFileUpdate)
      {
        list[i] = new ItemDownload();
        list[i].SuspendLayout();
        list[i].Stt = i + 1;
        var fileName = Path.GetFileName(item.tenfile);
        list[i].FileName = item.local_file;
        list[i].ServerTime = item.server_time;
        list[i].LocalURL = item.local_file;
        list[i].ServerURL = item.tenfile;
        list[i].Progress = 0;
        list[i].SizeDownload = "0 Kb/s";
        list[i].Status = "Sẵn sàng";
        list[i].Name = fileName;
        list[i].ResumeLayout();
        i++;
       }
      flowLayoutPanel1.SuspendLayout();
      flowLayoutPanel1.Controls.AddRange(list);
      flowLayoutPanel1.ResumeLayout();
      guna2VScrollBar.Size = new Size(8, 250);
        vScrollHelper.UpdateScrollBar();


      TOTAL_FILE_DOWNLOAD = listFileUpdate.Count;
      this.BringToFront();
      var progress = new Progress<int>(percent =>
      {
        progressBarTotal.Value = percent;
        if (FILE_DOWNLOAD_FINISH >= TOTAL_FILE_DOWNLOAD)
        {
          progressBarTotal.Value = 100;
        }
      });

      await Task.Run(() => DownloadListFileUpdate(listFileUpdate, progress, ct));
    }


    public List<List<FileUpdateInfo>> SplitList(List<FileUpdateInfo> locations, int nSize = 8)
    {
      var list = new List<List<FileUpdateInfo>>();

      for (int i = 0; i < locations.Count; i += nSize)
      {
        list.Add(locations.GetRange(i, Math.Min(nSize, locations.Count - i)));
      }

      return list;
    }

    public void DownloadListFileUpdate(List<FileUpdateInfo> listFileUpdate, IProgress<int> progress, CancellationToken ct)
    {
      FILE_DOWNLOAD_FINISH = 0;     
      SemaphoreSlim maxThread = new SemaphoreSlim(NUM_TASK);
      foreach (ItemDownload fileupdate in flowLayoutPanel1.Controls)
      {
        Task.Factory.StartNew(() =>
        {          
          int index = listFileUpdate.FindIndex(a => a.tenfile == fileupdate.FileName);
          var lastModifiedServer = fileupdate.ServerTime;
          DownloadFile(fileupdate.ServerURL, fileupdate.LocalURL, index, lastModifiedServer, fileupdate);         
        }, TaskCreationOptions.LongRunning).ContinueWith((task) => maxThread.Release());
      }
    }

   
    public void DownloadFile(string urlAddress, string location, int rowHandle, DateTime lastModifiedServer, ItemDownload itemDownload)
    {
      Stopwatch sw = new Stopwatch();
      using (var webClient = new WebClient())
      {
        var fileName = Path.GetFileName(urlAddress);
        webClient.DownloadFileCompleted += new AsyncCompletedEventHandler((sender, e) => Completed(sender, e, fileName, sw, lastModifiedServer, location, itemDownload));
        webClient.DownloadProgressChanged += new DownloadProgressChangedEventHandler((sender, e) => ProgressChanged(sender, e, fileName, sw, itemDownload));

        Uri URL = new Uri(urlAddress);
        sw.Start();
        try
        {

          webClient.DownloadFileAsync(URL, location);
        }
        catch (WebException ex1)
        {
          MessageBox.Show(ex1.Message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
    }
    public class CallBackData
    {
      public int progress { set; get; }
      public string size { set; get; }
      public string speed { set; get; }
      public string status { set; get; }
    }

    private void ProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e, string fileName, Stopwatch sw, ItemDownload itemDownload)
    {
      var callBackData = new CallBackData();
      callBackData.progress = e.ProgressPercentage;
      callBackData.size = string.Format("{0} / {1} MB",
        (e.BytesReceived / 1024d / 1024d).ToString("0.00"),
        (e.TotalBytesToReceive / 1024d / 1024d).ToString("0.00"));
      callBackData.status = "Đang tải...";
      callBackData.speed = string.Format("{0} Kb/s", (e.BytesReceived / 1024d / sw.Elapsed.TotalSeconds).ToString("0.00"));

      UpdateProgressByFileName(fileName, callBackData);     

    }

    private void Completed(object sender, AsyncCompletedEventArgs e, string fileName, Stopwatch sw, DateTime lastModifined, string FileDownloaded, ItemDownload itemDownload)
    {

      if (e.Cancelled == true)
      {
        UpdateProgressByRowHandle(fileName, "status", "Lỗi");
        sw.Stop();
      }
      else
      {
        try
        {
          File.SetLastWriteTime(FileDownloaded, lastModifined);
        }
        catch (Exception)
        {
        }

        var callBackData = new CallBackData();
        callBackData.progress = 100;       
        callBackData.status = "Hoàn thành";
       
        UpdateProgressByFileName(fileName, callBackData);

        flowLayoutPanel1.BeginInvoke(new Action(() =>
        {          
          flowLayoutPanel1.Controls.Remove(itemDownload);
        }));

        sw.Stop();
      }
      Thread.Sleep(10);
      Interlocked.Increment(ref FILE_DOWNLOAD_FINISH);
      double percent = Convert.ToDouble(FILE_DOWNLOAD_FINISH) / Convert.ToDouble(TOTAL_FILE_DOWNLOAD) * 100.0;
      int value = Convert.ToInt32(percent);
      progressBarTotal.Value = value;
      lbl_danhsach.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        lbl_danhsach.Text = $"Danh sách tập tin cập nhật ({FILE_DOWNLOAD_FINISH}/{TOTAL_FILE_DOWNLOAD})";
      }));

      if (value >= 100)
      {
        var timer = new System.Timers.Timer();
        timer.Interval = 100;
        timer.Enabled = true;
        timer.Elapsed += Timer1_Tick;
      }
    }

    int s = 0;
    public void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      s++;
      if (s == 2)
      {
        if (main_file != "")
        {
          Thread.Sleep(500);
          Process.Start(main_file);
          Thread.Sleep(100);
          Process.GetCurrentProcess().Kill();
        }
      }

    }   

    private void UpdateProgressByFileName(string fileName, CallBackData callBackData)
    {
      ItemDownload itemDownload = flowLayoutPanel1.Controls[fileName] as ItemDownload;
      itemDownload.SETDATA(callBackData);
    }

    private void UpdateProgressByRowHandle(string fileName, string column, string message)
    {
      Console.WriteLine(message);


      ItemDownload itemDownload = flowLayoutPanel1.Controls[fileName] as ItemDownload;
      itemDownload.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        if (column == "progress")
        {
          var progress = Convert.ToInt32(message);
          itemDownload.Progress = progress;
        }
        else if (column == "speed")
        {
          itemDownload.Speed = message;
        }
        else if (column == "size")
        {
          itemDownload.SizeDownload = message;
        }
        else if (column == "status")
        {
          itemDownload.Status = message;
        }
      }));

    }

    private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
    protected override CreateParams CreateParams
    {
      get
      {
        CreateParams cp = base.CreateParams;
        cp.ExStyle |= 0x02000000;
        return cp;
      }
    }
    private void FrmUpdateApp_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
  }

  public class FileUpdateInfo
  {
    public string tenfile { set; get; }
    public string local_file { set; get; }
    public DateTime server_time { set; get; }
    public bool is_main { set; get; }
    public int progress { set; get; } = 0;
    public string status { set; get; } = "Sẵn sàng";
    public string speed { set; get; } = "";
    public string size { set; get; } = "";
    public string filename
    {
      get
      {
        return Path.GetFileName(tenfile);
      }
    }


  }
}

Chúc các bạn thành công.
Next Post Previous Post
9 Comments
 • Juzit
  Juzit Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

  ok, thanks for share

 • Anonymous Hz
  Anonymous Hz Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

  hi (y)

  dịch ngược file https://hexed.it/

  • Hung Quang Binh
   Hung Quang Binh Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

   Sữ dụng thế nào e? A vào chọn gì ngơ ngơ thấy số hoa mắt luôn, haha k biết nó debug ra đc gì

 • Anonymous Hz
  Anonymous Hz Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

  103.197.184.68:4433

  Administrator

  vXTpL4j3k9XsUR*s

 • Thanh Hien
  Thanh Hien Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

  loằng ngoằng quá mù mắt :D

 • Thành Lê
  Thành Lê Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

  như vậy đã là gì đâu bạn, nó chỉ là một phần nhỏ của coder thôi :D

 • Anonymous Hz
  Anonymous Hz Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

  để đây tối về test thử :D https://www.junookyo.com/2014/05/gioi-thieu-j2team-web-shell-manager.html shell này xem thế nào, lâu r` những hi vọng vẫn ok :D

 • CSKH 19001909
  CSKH 19001909 Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

  (y) good job, nice copy (y)

 • Junookyo Blog ™
  Junookyo Blog ™ Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

  tích hợp bộ source này vào để cập nhật chương trình cũng hay, để có bản cập nhật thì nó sẽ có thông báo cho ng` dùng về chương trình và có đồng ỳ tự động cập nhật không, và nó sẽ tự động chèn vào thư mục cài đặt file cập nhật luôn là hay luôn đó e.

Add Comment
comment url
Tăng traffic miễn phí