Navigation List

20/09/2022

CREATE DATA VIEWING CONTROLS IN VB.NET

 Hi mọi người, sau một ngày buồn mình lục lọi anh google về tìm hiểu những thủ thuật lập trình "VISUAL BASIC" xem có gì mới không, mình thấy có bài viết này cũng khá hay về việc lưu dữ liệu :D. 

VB.NET sử dụng thuộc tính BindingContext của form để lưu trữ các thông tin về các DataSet đang làm việc, để truy cập tới bảng cụ thế, dùng tên DataSet và tên bảng đang sử dụng làm tham số cho thuộc tính này.
Thuộc tính Position quy định vị trí của bản ghi hiện tại (đánh số từ 0).
Chẳng hạn, đoạn code sau đây thực hiện việc duyệt qua các bản ghi:
 Private Sub btnNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNext.Click
  Me.BindingContext(DataSet11, "KhachHang").Position += 1
End Sub

Private Sub btnPrev_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrev.Click
  Me.BindingContext(DataSet11, "KhachHang").Position -= 1
End Sub

Ngoài ra, có thể sử dụng câu lệnh để thực hiện kết nối và làm việc với CSDL thông qua các đối tượng Connection, DataAdapter, DataSet..., duyệt qua các bản ghi, cập nhật dữ liệu vào CSDL như ví dụ dưới đây:

Mã lệnh của form:
 
 Public Class KhachHang2
  Dim vitri As Integer
  Dim kn As New OleDb.OleDbConnection
  Dim da As OleDb.OleDbDataAdapter
  Dim ds As New DataSet

  Private Sub KhachHang2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    kn.ConnectionString= "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source = baitap.mdb"
    kn.Open()
    da = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from KhachHang", kn)
    da.Fill(ds, "KH")
    vitri = 0
    hienthi(vitri)
  End Sub

  Private Sub btnNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNext.Click
    vitri = vitri + 1
    hienthi(vitri)
  End Sub

  Private Sub btnPrev_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrev.Click
    vitri = vitri - 1
    hienthi(vitri)
  End Sub

  Private Sub hienthi(ByVal vt As Integer)
    txtMaKH.Text = ds.Tables(0).Rows(vt).Item(0).ToString()
    txtTenKH.Text = ds.Tables(0).Rows(vt).Item(1).ToString()
    txtDiaChi.Text = ds.Tables(0).Rows(vt).Item(2).ToString()
    txtDienThoai.Text = ds.Tables(0).Rows(vt).Item(3).ToString()
  End Sub
End Class

Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản, và để tạo cho bản thân một chương trình lưu dữ thứ quan trọng của bản thân. :D
Theo : TinHoc88

4 comments:

 1. cũng hay nhưng k biết file .mdb đó là file gì trên windows?

  ReplyDelete
 2. m` cũng k tìm hiểu nhiều nhưng là một dạng file database trên windows bạn, và nó làm việc ở chế độ offline.

  ReplyDelete
 3. để m` tìm hiểu google chương trình đó là gì ? có phải execl k nhỉ :?

  ReplyDelete

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp Hung Quang Binh duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Thích Hung Quang Binh? Vui lòng tắt Adblock hoặc cho Hung Quang Binh vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×