Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

[C#] Prevent Windows Shutdown or Logout

 Hi mọi người, sau một thời gian quy ẩn giới blogger và chuyển sang một bình luận dạo, này mình đã quay lại và cùng thằng em phát triển blog này theo chủ đề lập trình và chia sẽ những thủ thuật facebook, youtuber, visual basic, google và những tiện ích cho người dùng windows. 

Để mọi người không còn cứng nhắc trong việc sữ dụng windows thời buổi công nghệ 5.0 này .

Chúng ta bắt đầu với thủ thuật đơn giản do mình tìm kiếm được ở trang website : laptrinhvb.net nhé. Vì mình thấy có nhiều bài viết chia sẽ trên blog này đều thấy có ghi nguồn từ trang đó nên mình cũng bỏ chút time ra vào trang đó xem thế nào, và thấy cũng ok và trang đó chia sẽ nhiều mã nguồn lập trình ngoài lập trình C# thì trang đó còn chia sẽ lập trình Visual Basic .Net, ngoài ra còn lập trình Android, Php, Devexpress...v.v

Tiếp sau đây mình sẽ giới thiếu các bạn mã nguồn bắt sự kiện khi các bạn shutdown, logoff và có cảnh báo cho người dùng có lưu lại hay không.


Dưới đây là hình ảnh, khi ứng dụng của bạn chưa tắt, mà bạn bấm nút Shutdown hoặc logout thì sẽ hiển thị thông tin như hình bên dưới:

Khi máy tính windows Shutdown, Windows sẽ gởi 1 thông báo cho tất cả các ứng dụng đang chạy biết máy tính đang shutdown.
WM_QUERYENDSESSION khi đang đóng phiên làm việc logout một tài khoản

WM_ENDSESSION khi đang shutdown máy tính

Phương thức: ShutdownBlockReasonCreate => show thông báo cho windows biết
ShutdownBlockReasonCreate(this.Handle, "Bạn có chắc chắn không cần lưu ứng dụng phải không?");

Thông tin message hiển thị như hình ảnh ở trên
Phương thức: ShutdownBlockReasonDestroy(this.Handle) => thông báo cho windows biết có thể shutdown hoặc logout.
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace PreventShutDownWindows
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public const int WM_QUERYENDSESSION = 0x0011;
    public const int WM_ENDSESSION = 0x0016;
    public const uint SHUTDOWN_NORETRY = 0x00000001;

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern bool ShutdownBlockReasonCreate(IntPtr hWnd, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string reason);
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern bool ShutdownBlockReasonDestroy(IntPtr hWnd);
    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern bool SetProcessShutdownParameters(uint dwLevel, uint dwFlags);
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      // Define the priority of the application (0x3FF = The higher priority)
      SetProcessShutdownParameters(0x3FF, SHUTDOWN_NORETRY);
    }
    protected override void WndProc(ref Message m)
    {
      if (m.Msg == WM_QUERYENDSESSION || m.Msg == WM_ENDSESSION)
      {
        // Prevent windows shutdown
        ShutdownBlockReasonCreate(this.Handle, "Đừng quên save ứng dụng trước khi shutdown!");
        ThreadPool.QueueUserWorkItem(o =>
        {
          // Simulate some work
          Thread.Sleep(1000);
          this.BeginInvoke((Action)(() =>
          {
            // This method must be called on the same thread as the one that have create the Handle, so use BeginInvoke
            ShutdownBlockReasonCreate(this.Handle, "Bạn có chắc chắn không cần lưu ứng dụng phải không?");

            // Allow Windows to shutdown
           // ShutdownBlockReasonDestroy(this.Handle);
          }));
        });

        return;
      }

      base.WndProc(ref m);
    }
  }
}
 

Download Source Code

Password Giải Nén : hungqb.com

Chúc các bạn thành công với thủ thuật trên. 

4 nhận xét:

Hoàng Hải nói...

Cũng hay, nhưng mình thấy khi tắt máy hay khỏi động lại nếu có gì đang hoạt động thì windows cũng thông báo cho mình biết mà :? cần gì phải thêm chương trình vào làm gì nữa ta :s

MOD HUNGQB ™ nói...

Haha, m` cũng k rỏ bạn, thấy cũng hay hay nên share cho ae nào muốn áp dụng thôi bạn :D

ADM HUNGQB ™ nói...

say hi công tác viên blog <3 haha

MOD HUNGQB ™ nói...

<3 tks thèng e :v để cho a mày vào phá blog :v