5.8.22

C# SETTIMEOUT TRÊN WINFORM LIKE JAVASCRIPT

Hi mọi người, hôm nay lại long nhong trên internet để tìm hiểu một số thứ và tình cờ ghé sang website laptrinhvb.net thấy có bài viết này cũng khá hay, nên mình viết bài chia sẽ cho mọi người luôn, về bản chất nó như tự động thực thi hành động được cài đặt sẳn trên ứng dụng và xữ lý winform để tiền cho người dùng.
  
Ví dụ: các bạn muốn viết ứng dụng của mình sau khoảng thời gian bao nhiêu giây thì sẽ chạy hàm đó.
Full Code Function SetTimeOut C#:
public void SetTimeout(Action action, int timeout)
{
  var timer = new Timer();
  timer.Interval = timeout;
  timer.Tick += (s,e) =>
  {
    action();
    timer.Stop();
  };
  timer.Start();
}

Ở phương thức này chúng ta sẽ truyền vào 1 Action và thời gian delay chờ đợi để thực hiện function đó.

Ví dụ: Mình sẽ thiết kế 1 button, khi click vào button đó sau 15 giây thì sẽ hiển thị thông báo hết thời gian, chúng ta sẽ viết như sau
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var action = new Action(() => {
    MessageBox.Show("Hết thời gian 15s");
  });

  SetTimeout(action, 15000);
}

FULL CODE C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SetTimeOut
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var action = new Action(() => {
        MessageBox.Show("Hết thời gian 15s");
      });

      SetTimeout(action, 15000);
    }

    public void SetTimeout(Action action, int timeout)
    {
      var timer = new Timer();
      timer.Interval = timeout;
      timer.Tick += (s,e) =>
      {
        action();
        timer.Stop();
      };
      timer.Start();
    }
  }
}

Chúc các bạn thành công với thủ thuật trên
Theo: LapTrinhVB.Net

2 nhận xét: