Navigation List

27/08/2021

[VB] Operating System Information

The following VB.NET program retrieves the current operating system information like version and platform identifier with the help of OperatingSystem Class and Environment Class.

The OperatingSystem Class provides a method to copy an instance of OperatingSystem, and a method to return a string representation of operating system information.

The OperatingSystem class is not a general purpose class and you cannot derive a more inclusive type from the OperatingSystem class. If you need a type to contain other information about an operating system, create your own type, then include a field of type OperatingSystem and any additional fields, properties, or methods you require.

The Environment Class provides information about, and means to manipulate, the current environment and platform. The Environment Class has a property called OSVersion which returns an object of type OperatingSystem.
 Dim _os As OperatingSystem
 _os = Environment.OSVersion

FULL CODE :
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

		Dim _os As OperatingSystem
		_os = Environment.OSVersion

		MsgBox(_os.VersionString.ToString)

	End Sub

End Class

2 comments:

 1. lấy thông tin máy tính cần gì phải cần gì phải như vậy, cứ thế này là ok hết


  Label9.Text = My.Computer.Name
  Label10.Text = My.User.Name
  Label11.Text = My.Computer.Info.OSFullName
  Label12.Text = My.Computer.Clock.LocalTime

  ReplyDelete

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp Hung Quang Binh duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Thích Hung Quang Binh? Vui lòng tắt Adblock hoặc cho Hung Quang Binh vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×