Navigation List

30/08/2021

[VB] Run the file with the path available in the .ini file

For VB.NET, the following Module can be used:
Module modINI
  Private Declare Unicode Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" _
  Alias "WritePrivateProfileStringW" (ByVal lpApplicationName As String, _
  ByVal lpKeyName As String, ByVal lpString As String, _
  ByVal lpFileName As String) As Int32
 
  Private Declare Unicode Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" _
  Alias "GetPrivateProfileStringW" (ByVal lpApplicationName As String, _
  ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, _
  ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Int32, _
  ByVal lpFileName As String) As Int32
 
  Public Sub writeIni(ByVal iniFileName As String, ByVal Section As String, ByVal ParamName As String, ByVal ParamVal As String)
    Dim Result As Integer = WritePrivateProfileString(Section, ParamName, ParamVal, iniFileName)
  End Sub
 
  Public Function ReadIni(ByVal IniFileName As String, ByVal Section As String, ByVal ParamName As String, ByVal ParamDefault As String) As String
    Dim ParamVal As String = Space$(1024)
    Dim LenParamVal As Long = GetPrivateProfileString(Section, ParamName, ParamDefault, ParamVal, Len(ParamVal), IniFileName)
    ReadIni = Left$(ParamVal, LenParamVal)
  End Function
End Module


Or one more way on VB.NET
 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim x() As String
    FileOpen(1, Application.StartupPath & "\file.ini", OpenMode.Input)
    Do Until EOF(1)
      x = Split(LineInput(1), "=")
      If UBound(x) > 0 Then
        If Dir(x(1).Trim) <> "" Then
          System.Diagnostics.Process.Start("Notepad", x(1).Trim)
        End If
      End If
    Loop
    FileClose(1)
  End Sub


Good Luck.

7 comments:

 1. Chưa cập nhật nội dung file .ini sẽ như thế nào để cài đặt lên chương trình.

  ReplyDelete
  Replies
  1. File ini này thì chỉ cần bỏ một đoạn text vào là xong thôi, nhưng đuôi nó bắt buộc phải là .ini chứ không phải .txt như thường lệ :D

   Delete
  2. Đúng rồi đó bạn #Tuân file ini đó chỉ cần bạn ghi đoạn text gì mà bạn muốn và lưu lại với đuôi dạng .ini là xong

   Delete
 2. Dùng để viết chương chỉnh sữa (settings) trong ứng dụng nha.

  ReplyDelete

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp Hung Quang Binh duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Thích Hung Quang Binh? Vui lòng tắt Adblock hoặc cho Hung Quang Binh vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×